หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
บุคลากร
 
 
 
 


นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลทะเลบก
 
สำนักปลัด
 


นางวารินทร์ จันทรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


สิบโทกฤษณะพงษ์ คล้ายเคลื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิตติคุณ แซ่ตั้ง
นักทรัพยากรบุคคล


นายปริญญา จันทรวงษ์
นักพัฒนาชุมชน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวรินทร์พร โพธิ์พันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศุภกร อู่สุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรพิมล จอมพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายธงฉาย เจตนเสน
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นางจรูญ พรหมหล้าวัน
ภารโรง