หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์การประเมินและการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์การประเมินและการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 4379 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศผลการประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ ผลการประเมินพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 9,268,904 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10