หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
สมาชิกสภา
 
 
 


นางจุน กล่ำขำมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
 


นางประทุม แจะจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
เลขานุการสภาฯ
 
สมาชิกสภา
 


นายสุรินทร์ ดอกเบญจมาศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายบรรจง นิลพัตร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายอาทิตย์ สมใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายวิรัติ หิรัญอ่อน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายเทศ แก้วพิพัฒน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายประเชิญ ดาวลอย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางประนอม คล้ายสีทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายทรงพล พลฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายทับ บุญบันดาล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางสาวสมพิศ แสนชา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายเสนาะ แจ่มแจ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7