หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิสัยทัศน์ อบต.ทะเลบก
“ทะเลบก พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ดำรงวิถีพอเพียง”
ศาสนสถานในตำบลทะเลบก
อนุสาวรีย์พระนเรศวร
สาธารณสุขในตำบลทะเลบก
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ทะเลบก
www.talaebok.go.th
 
 
อบต.ทะเลบกได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์
ปลัด อบต.ทะเลบก
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ค่ะ
 
 
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
จัดจ้างโครงการงานเสริมขยายถนน หมู่ที่ 5 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 259 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนลาดยางสาย 333 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 148 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 147 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 107 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 95 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 205 
   
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ จำนวน 2 วัน ในวันอบรมเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ( บริเวณถนนสานคันคลองถึงถนนเขตหมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
   
   
 
สพ0023.1/ว 22888 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.1/ว22887 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว22836 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.4/ว 3465 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว22831 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 1  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว22830 การโอนงิดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าบในการจัดการศักษาสำหรับศพด. ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาส 1  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 22829 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว22800 การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National En vironmental Open Data)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว22826 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย งวดที่ 1  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 22825 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 22822 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 22795 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว3387และสพ0023.5/ว22146 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.(รร.และศพด.)และการจัดทำรายงานการเงินรวมของอปท.ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 22788 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว22769 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะต.ค.64  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว22715 การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 (รอบที่ 2)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 3435 แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนตุลาคม 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 22661 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/22626 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 22610 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.ฯ  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
   
   
 
อบต.พิหารแดง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับมอบวัสดุบัตรเลือกตัั้ง อบต.พิหารแดง [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่กองดิน การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 375 
ทต.สระกระโจม ประกาศเรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perform [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เดิมบาง ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เดิมบาง ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสันตอ หมู่ที่ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรี [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เดิมบาง ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรี [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ประกาศเรื่อง โครงการปรับปรุง ห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าวเหมาจั [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำร [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านกร่าง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเด [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเด [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเดิมเ [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 164  ตอบ 0  
เรื่อง แบบบ้าน (12 ก.พ. 2564)    อ่าน 1013  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 1501  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทะเลบก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
สถานที่สำคัญ
 

ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ 1  

วัดทะเลบก  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.08-9549-8403
นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์
ปลัด อบต.ทะเลบก
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-528-303
E-Mail : talaebok.don@gmail.com
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 5,942,668 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก