หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิสัยทัศน์ อบต.ทะเลบก
“ทะเลบก พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ดำรงวิถีพอเพียง”
ศาสนสถานในตำบลทะเลบก
อนุสาวรีย์พระนเรศวร
สาธารณสุขในตำบลทะเลบก
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ทะเลบก
www.talaebok.go.th
 
 
อบต.ทะเลบกได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายสุเทพ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
 
 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ค่ะ
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ถนนลาดยางสาย 333 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 644 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 708 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ถนนสาย 3024 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 291 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เพื่ [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (มิเตอร์ประปา) กองช่าง [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
   
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่ 7 [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าที่ทำการ ห้องผู้บริหาร และห้องน้ำของที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
สพ0023.2/ว 11352 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0023.3/ว 11350 เร่งรัดการใช่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 11330 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว11327 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 11315 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 11290 การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว 11293 การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 1891 เร่งรัดการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญํติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ แนบ1 ]  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 11295 โครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ด้วยระบบสารสนเทศ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 1887 ขอแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0023.5/ว11283 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เม.ย.66  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 1880 การสำรวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญทำหรับที่หลวง (น.ส.ล)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ 11218 การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 11217 การอบรมการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว1879 ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว1878 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 11177 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนต์ในพื้นที่  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 11143 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 11142 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 11141 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
   
   
 
อบต.ห้วยขมิ้น [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ร่วมงานพิธี วางพานพุ่ม และจุกเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง กำหนดจัดประชุมประชาคมตำบล [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.เดิมบาง กำหนดลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.เดิมบาง กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่ง [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองสาหร่าย โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม ภายใต้ โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ปร [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.ต้นตาล ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.ทะเลบก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.สระกระโจม ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ต้นตาล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางห [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา Q&A
   
 
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (11 พ.ค. 2566)    อ่าน 13  ตอบ 0  
จีะเอ๋ (9 พ.ค. 2566)    อ่าน 14  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (23 ส.ค. 2565)    อ่าน 257  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทะเลบก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
สถานที่สำคัญ
 
ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ 1
วัดทะเลบก
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.08-2241-4448
นายสุเทพ เข็มทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
 
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-528-303 ,
08-7857-0335
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
(อีเมลกลาง)
saraban_06720605@dla.go.th
saraban@talaebok.go.th
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 11,679,262 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
ปิดหน้าต่าง