หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิสัยทัศน์ อบต.ทะเลบก
“ทะเลบก พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ดำรงวิถีพอเพียง”
ศาสนสถานในตำบลทะเลบก
อนุสาวรีย์พระนเรศวร
สาธารณสุขในตำบลทะเลบก
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ทะเลบก
www.talaebok.go.th
 
 
อบต.ทะเลบกได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์
ปลัด อบต.ทะเลบก
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
 
 
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ค่ะ
 
 
   
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
   
  กิจการสภา
   
  วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
[ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
[ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการงานเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.หมู่ที่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 77 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 2 บร [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง 12 เหลี่ยม ขนาดไม่น [ 27 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง 12 เหลี่ยม หมู่ที่ 9 บร [ 27 พ.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
   
   
 
สพ 0023.1/ว18730 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว18369 ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการการศึกษาแนวทางและกลไกลการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับกรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.2/ว2888 การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏบัติราชการ ประจำปี 2564  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว2880 โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์อายุครบ 60 ปี ที่จะเกษียณอายุราชการ  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว2863 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 18530 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้พิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 18529 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งวดที่ 4 เดือนกันยายน 2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว18453 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. ส.ค.63  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว18461 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกเงินค่าจ้างเหมาของ อปท.  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว18377 การส่งข้อมุลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.4/ว2853 ขอความอนุเคาระห์ประสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบODRS  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
สพ0023.3/ว 2847 ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
สพ0023.3/ว18362 แนวปฏิบัติในการเปิกเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว18347 การส่งข้อมุลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว18316 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว2833 แจ้งเวียนหนังสือราชการ  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว18308 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.3/ว2829 ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.3/18284 ขอความอนุเคาระห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า Pre-exposure prophylaxis:PrPE  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
สพ 0023.3/18285 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
   
   
 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา (เปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำ) [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการตัดเลือกเป็นบริบาลท้องถิ่นตำบลพิหารแดง [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านหนองพลับ [ 26 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตำ [ 26 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแรงดัน หมู่ที่ 3 บ้าน [ 26 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมฝังกลบ หมู่ [ 26 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแรงดัน หม [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยขมิ้น เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมฝังกล [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสาหร่าย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ โครงการลงหินคลุกพร้อมเกรดเก [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ โครงการลงหินคลุกพร้อมเกรดเก [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 281  ตอบ 0  
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 92  ตอบ 0  
เรื่อง แบบบ้าน (2 ม.ค. 2563)    อ่าน 120  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทะเลบก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
สถานที่สำคัญ
 

ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ 1  

วัดทะเลบก  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.08-9549-8403
นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์
ปลัด อบต.ทะเลบก
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
   
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
 
 
 
GOOGLE
EARTH
แผนที่ดาวเทียม
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-528-303
E-Mail : talaebok.don@gmail.com
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 478,861 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก