องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.ทะเลบก)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 014142249744 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก