หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. การบริหารงานเลือกตั้ง การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การให้คำปรึกษาเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและคดีความ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเงิน การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน การนำส่ง เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่ง ก่อสร้างและทรัพย์สิน การเร่งรัดใบสำคัญและ
เงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัด เก็บรายได้ การพัฒนาราย ได้ การออกใบอนุญาต
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำโครงการงานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษาฯ
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกัน โรคติดต่อ งานสิ่งแวดล้อม และงาน อื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250 โทร : 0-3552-8303 , 08-7857-0335
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
จำนวนผู้เข้าชม 3,506,026 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10