ประกาศสอบราคาปีงบ 2558

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลบก

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง  บ้านหนองสานแตรพัฒนา  หมู่ที่ 12

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ประกาศสอบราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 6  โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง หมู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างงานพื้นฐาน จำนวน 2 งาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9

 

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 8 และเสริมถนน หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4

โครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6และหมู่ที่ 12

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 20 สาย

 

 


Scroll to Top