สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555

– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 55 เดือนตุลาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างม.ค. ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก.พ. ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมิ.ย. ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.ปีงบ 55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก.ย. ปีงบ 55