บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1