ข้อมูล อบต

ทรัพยากรในท้องถิ่น

2.    ทรัพยากรในท้องถิ่น

        1.2  ทรัพยากรธรรมชาติ

                  1.  ที่สาธารณประโยชน์  เป็นทางที่ชาวบ้านระแวกนั้นใช้ร่วมกัน มีจำนวน  2  แห่ง คือ หมู่ที่  7  และหมู่ที่  9  โดยทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวใช้สัญจรไปมาของทุกคนไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองเป็นของตน

2.  สระน้ำสาธารณประโยชน์ เป็นสระที่ชาวบ้านใช้เก็บกักน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภคร่วมกัน มีจำนวน  6  แห่ง คือ สระน้ำหมู่ที่  2  บ้านทะเลบก  จำนวน  3  แห่ง  สระน้ำหมู่ที่  4  บ้านบ่อสำราญ  สระน้ำหมู่ที่  5  บ้านหนองแขม และ สระน้ำบ้านหมู่ที่  9  บ้านทางขวาง โดยสระสาธารณประโยชน์ดังกล่าวนั้นใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ นานาชนิด

          1.2  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

                  1.  สมเด็จพระนเรศวร ประวัติความเป็นมา ของสมเด็จพระนเรศวร ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.  2529  ณ ที่ บรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เมื่อครั้ง นายจรินทร์  กาญจโนมัย  เป็นนายอำเภอดอนเจดีย์  ได้จัดสร้างขึ้นประมาณ  30  องค์ เพื่อนำอัญเชิญไปประดิษฐานให้กับหมู่บ้านที่เป็น กนช. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  และเขตตำบลทะเลบกได้นำมาประดิษฐาน ณ หมู่บ้านหนองสานแตร หมู่ที่  6  ครั้ง นายทน  ฉายบุ เป็นกำนัน บ้านหนองสานแตรหมู่ที่  6  ได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรรูปเหมือนมาประดิษฐาน ณ บ้านหนองสานแตร เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2529 พร้อมกับ   นายประวิทย์  พูลสวัสดิ์และชาวบ้านหนองสานแตร  จัดพิธีฉลองสมโภช จำนวน  1  คืน ทำพิธีบวงสรวงในวันที่  1  มกราคม  2530 สมเด็จพระนเรศวรมาประดิษฐาน  ณ บ้านหนองสานแตรเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียง มีประชาชนมานมัสการจำนวนมาก บ้านหนองสานแตรได้ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรทุกวันที่  1  มกราคม  ของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2.  พระพุทธชินราชจำลอง จำนวน  5  องค์  ประวัติความเป็นมา ของพระพุทธชินราช ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.  2533  ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นชาวพุทธ และได้จัดงานพิธีฉลองสมโภชพระพุทธชินราชจำลองทั้ง  5  องค์ ในวันเวลาเดียวกัน คือ วันที่  2  พฤศจิกายน  2533  เวลา  09.10  น. และ 1 ใน จำนวน  5  องค์ ได้มาประดิษฐาน ณ วัดหนองสานแตร เนื่องจาก ท่านพระภิกษุ ดร.วัน มีความเคารพและเทิดทูนในวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรเป็นกำลังหนุนอยู่อย่างลึกซึ่ง จึงได้อัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองไปประดิษฐานไว้ ณ วัดหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับสมรภูมิประวัติศาสตร์ การสร้างวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรฐ เป็นการประกาศพระเกียรติคุณ เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2533  เวลา  13.09 น. ถึงกำหนดการอัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลองไปประดิษฐานยังวัดตามเจตนารมณ์ของคณะผู้สร้าง มีเหตุการณ์ที่ประทับใจ คือ เมื่อเตรียมพิธีอัญเชิญองค์พระขึ้นรถเพื่อการเคลื่อนย้าย ฝนจะต้องตกลักษณะปอย ๆ ตลอดเวลาเหมือนเป็นการประพรมน้ำมนต์จากเบื้องบน ดั่งเช่น การรับรู้และให้พรในการเดินทางจากองค์แม่คือองค์พระพุทธชินราชองค์จริงจากวิหารวัดพระศรีรัตสมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ปลายทางที่วัดหนองสานแตร เป็นที่กล่าวขานกันมาก่อนจากชาวบ้านว่าความแห้งแล้งมีมากเหลือเกินฝนฟ้าไม่เคยตก จนกระทั่งองค์พระได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่บริเวณจังหวัดแล้วฝนได้ตกลงมาตลอด และได้หยุดลงต่อเมื่อองค์พระได้เข้าสู่บริเวณวัดแล้ว เปรียบประหนึ่งท่านได้นำความชุ่มฉ่ำ อุดมสมบูรณ์สู่อาณาบริเวณที่ท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียง มีประชาชนมานมัสการจำนวนมาก บางคนก็มาบนบานสานกล่าวและก็ได้ดังที่ใจปรารถนา

                    1.2  ทรัพยากรบุคคล

                  1.  นายเสนอ  กลิ่นโฉม  อายุ 73 ปี  ที่อยู่ 72  หมู่ที่ 6  ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 085 – 3844042  การศึกษา ประถมศึกษาปีที่  6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนดอนเจดีย์

ความรู้ความสามารถภูมิปัญญา

–  วิเคราะห์ดิน ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้สารเร่ง พด.1 และพด.12 การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารศัตรูพืช การทำนาลดต้นทุนต่ำ ใช้แหนแดง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2555/2556

–  การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก

–  การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

–  ให้คำปรึกษาปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

2.  นายบ่าย  วงษ์สุวรรณ  ที่อยู่  106  หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โทร 081 – 0096542 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่  6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      ดอนเจดีย์

ความรู้ความสามารถภูมิปัญญา

–  ทำขวัญนาค เมื่อลูกชายบ้านไหนถึงเกณฑ์จะบวชเพระ เป็นการประกอบพิธีทำขวัญนาคส่วนใหญ่จะเป็นการสอนนาคถึงบุญคุณบิดามารดาการเตรียมตัวเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนา

–  ในวันทำขวัญนาค เจ้านาค ซึ่งโกนหัว โกนคิ้ว โกนหนวด ตัดเล็บเรียบร้อยแล้วจึง     นุ่งห่มด้วยเครื่องแต่งากายที่งดงามจากนั้นไปนั่งหน้าบายศรี หมอทำขวัญนาคก็จะอ่านคำทำขวัญนาคขึ้น ตามทำนอง มีเนื้อความอธิบายถึงชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเป็นตัว และพ่อแม่ได้ บำรุงเลี้ยงดูมาด้วยความยากจนเติบใหญ่ ก็ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้เห็นลูกเป็นคนดี