โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนงาน

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม