กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ
 -งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทอดสอบและตรวจประเมินวัดผล
 งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
 งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 -ส่งเสริมกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งาน กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 -งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์
 -งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 -งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
 -งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี