กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสำหรับประชาชนของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค
การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล
การวางแผนการสาธารณสุขการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผน
งานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข
การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสุขาภิบาลทั่วไป
– งานสุขาภิบาลโรงงาน
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
– งานอาชีวอนามัย

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานอนามัยชุมชน
– งานสาธารณสุขมูลฐาน
– งานสุขศึกษา
– งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
– งานป้องกันยาเสพติด

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
– งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
– งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

4. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานส่งเสริมและเผยแพร่
– งานควบคุมมลพิษ
– งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– งานติดตามตรวจสอบ

5. งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานการเฝ้าระวัง
– งานระบาดวิทยา
– งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
– งานโรคเอดส์

6. งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานรักษาและพยาบาล
– งานชันสูตรสาธารณสุข
– งานเภสัชกรรม
– งานทันตกรรม
– งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

สุขภาพที่ดี และไม่เป็นพิษภัยและกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบกิจการ
ในลักษณะที่เป็น “การค้า” จะต้องมาขออนุญาต หรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. กิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น รถดูดส้วม รถรับจ้าง เก็บขนมูลฝอย
2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารหรือเครื่องดี่ม อู่ซ่อมรถ ปั้มน้ำมันร้านเสริมสวย-แต่งผม ร้านคาราโอเกะ ร้านรับซื้อของเก่า ร้านถ่ายเอกสาร หอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า กิจการซัก อบ รีด การผลิต-การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โกดังเก็บสินค้า เป็นต้น
3. การจัดตั้งตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดขนาดตลาด
4. สถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารตามสั่งสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของชำที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น
5. การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น หาบเร่ แผงลอย
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ที่ประกอบกิจการดังกล่าวจึงต้องขออนุญาต หรือแจ้งการประกอบกิจการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว

ขั้นตอนการขออนุญาตหรือแจ้ง
1. ให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการขอใบอนุญาต หรือการแจ้ง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ หลักฐานการขออนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
2. ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพร้อมหลักฐานการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
3. ตรวจสอบสถานประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาต / ไม่อนุญาต, รับแจ้ง / ไม่รับแจ้งการประกอบกิจการ

บทกำหนดโทษ
ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะมีบทกำหนดโทษ ดังนี้
– กรณีกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตลาด มีโทษปรับไม่ เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
– กรณีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
– กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
– กรณีประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน