องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
 ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงสร้างสำรวจวิเคาระห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

 ควบคุมการเขียนแบบรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อจ่ายเบิกเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

 เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร และเปลี่ยนการใช้อาคาร

ขั้นตอนการยื่นแบบรายการ 
1. คำขออนุญาตก่อร้างอาคารตามแบบ ข
2. หลักฐานของผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีอื่นดำเนินการให้)
4. ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องแนบหลักฐานของนิติบุคคลและแสดงหลักฐานผู้มีอำนาจทำการแทนในนามนิติบุคคล
5. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ทำการขออนุญาต
6. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (เมื่อที่ดินที่ทำการขออนุญาตปลูกสร้างมิได้เป็นเจ้าของอาคาร)
7. หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน (เมื่ออาคารปลูกสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 ซม.)
8. แบบแปลนก่อสร้างอาคารจำนวน 3 ชุด พร้อมทั้งรายการประกอบแบบโดยทุกแผ่นลงนามผู้เขียน ผู้ออกแบบ ผู้คำนวณ
9. รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองให้รายการคำนวณทุกแผ่น
10. ถ้าเป็นอาคาร ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรมจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชา ชีพวิศวกรรม
11. ถ้าเป็นอาคารในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรมจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
12. ถ้าเป็นอาคารในข่ายควบคุมจะต้องแนบหนังสือผู้ควบคุมงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
13. ถ้าเป็นอาคารในข่ายจัดสรรที่ดิน ให้มีใบอนุาตหรือใบรับรองจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินมาประกอบด้วย
14. ถ้าอาคารเป็นอาคารสูงอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอาคารจะต้องแนบใบอนุญาตกรมการขนส่งทางอากาศประกอบ ฯลฯ
15. ถ้าอาคารอยู่ในข่ายการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องแนบใบอนุญาตการจัด
 ทำรายงานดังกล่าว ประกอบในการยื่นขออนุญาตด้วย
16. ระยะดำเนินการ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตของผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
17. กรณีมีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาต ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 16 ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวัน
18. กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่ขออนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า