กองคลัง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บมาจาก
1. โรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ
2. สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น
 โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงานสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร
 ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้รับประเมิน หมายถึงผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
 ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว
 2. รายละเอียดจำนวนอาคารที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งในเขต อบต.
 3. รายการจำนวนเนื้อที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แต่ละแปลง
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  
เจ้าพนักงานจะต้องทำการประเมินภาษีจากค่ารายปี ค่ารายปี หมายถึง จำนวนซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การชำระเงิน
  
เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน้ำด้วย
ขั้นตอนการชำระภาษี
 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
 กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง
การชำระภาษี
 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายใน 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย
 ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึงป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ
หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆด้วยอักษรภาพหรือ
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ขั้นตอนการชำระภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
 ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีกรณีติดป้ายใหม่จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตั้งใหม่
การชำระเงินค่าภาษี
  
ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้อัตราค่าภาษีป้าย
  
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 40 บาท
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  
ป้ายปประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ได้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

-ขั้นตอนการลดขั้นตอนการทำงาน


Scroll to Top