ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดิมที่พื้นที่ของตำบลเป็นที่รกร้าง มีกลุ่มคนจากชาวอำเภอศรีประจันต์กลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาจับจอง และทำมาหากิน อาชีพส่วนใหญ่ทำนาเพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ทุกปีจะมีน้ำนองมาจากส่วนบนของตำบลและน้ำจะมารวมอยู่ที่บ้านทะเลบก หมู่ที่ 2 ปัจจุบัน เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีประจันต์ ต่อมาเมื่อมีการบุกรุกมากขึ้นน้ำที่ไหลนองก็เริ่มมีการปิดกั้นเป็นระยะ ทำให้น้ำน้อยลงและแต่เดิมมีฝนตกชุกก็เริ่มเกิดฝนแล้งอันเกิดจากการทำลายป่า ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล และเมื่อแยกการปกครองออกจากอำเภอศรีประจันต์จึงตั้งชื่อบ้านทะเลบก ซึ่งยังมีน้ำเหมือนทะเล ต่อมาน้ำแห้งแล้วฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า “บ้านทะเลบก” และเป็นชื่อของทางราชการตลอดมา

พื้นที่

ตำบลทะเลบกมีจำนวน 12 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตชลประทานทั้ง 12 หมู่บ้าน สภาพเดิมเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทราย ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในตำบล น้ำในการเกษตรอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ทำนาครั้งเดียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนเจดีย์ , ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์(วัว)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,425 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอดอนเจดีย์แยกจากถนนดอนเจดีย์ – สระกระโจม ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง เป็นจุดศูนย์กลางภายในตำบล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง,เห็ดโคนน้อย

 

Cr:http://www.thaitambon.com/tambon/720605