ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5

โครงการงานขยายถนนดิน ม.4

โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.6_

โครงการงานเจาะบ่อบาดาล ม.2

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่10 โครงการ_1

โครงการงานซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่9_1

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่10 โครงการ_2

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่1

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่2 โครงการ_1

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่2 จำนวน 3โครงการ_2

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่2 จำนวน 3โครงการ_3

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่3 จำนวน 2โครงการ_1

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่3 จำนวน 2โครงการ_2

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่6 จำนวน 2โครงการ_1

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่6 จำนวน 2โครงการ_2

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่7

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่8

โครงการงานซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่9-1

ราคากลาซ่อมแซมหินคลุก ม.7

ราคากลางบ่อบาดาล ม.2

ราคากลางซ่อมแซมหินคลุก ม.5

ต่อเติมศพด.บ้านสระหลวง

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่10 โครงการ_1

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่10 โครงการ_2

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่11

โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่12