องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

โครงสร้างพนักงาน อบต

- คณะผู้บริหาร ฯ
- สมาชิกสภา ฯ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม