ข้อมูลบุคคลากร

โครงสร้างพนักงาน อบต

– คณะผู้บริหาร ฯ
– สมาชิกสภา ฯ
– สำนักปลัด
– กองคลัง
– กองช่าง
– กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
– กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม