องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย

*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
- ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
- ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี)
*ภาษีบำรุงท้องที่
- ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
- ชำระภาษีภายใน 30วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี)
*ภาษีป้าย47_84459_a287225ee9f2790
- ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
- ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน