งานจัดเก็บรายได้

กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย

*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
– ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
– ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี)
*ภาษีบำรุงท้องที่
– ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
– ชำระภาษีภายใน 30วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี)
*ภาษีป้าย47_84459_a287225ee9f2790
– ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
– ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน