ประกาศแจ้งวันตรวจรับ ปีงบประมาณ 2558

 1. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างงานพื้นฐาน จำนวน 2 งาน
 2. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 3. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 4. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
 5. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการงานขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2
 6. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 6 โครงการ
 7. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9
 8. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 20 สาย
 9. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 8 และเสริมถนน หมู่ที่ 7
 10. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6,12
 11. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระหลวง
 12. ประกาศวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปน หมู่ที่ 1 , 4