คู่มือปะะชาชน

– การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

– การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

– การรับชาระภาษีป้าย

– การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

– การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

– การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– การขออนุญาตสร้างอาคารตามมาตรา 21

– การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

– การลงทะเยียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

– การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

– การชาระภาษีบำรุงท้องที่


Scroll to Top