องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

- การรับชาระภาษีป้าย

- การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

- การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การขออนุญาตสร้างอาคารตามมาตรา 21

- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

- การลงทะเยียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การชาระภาษีบำรุงท้องที่