ประกาศผลสอบราคาปี 58

ผลสอบราคาโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ 2558

ประกาศผลสอบโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 6 โครงการ

ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลบก

ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ประกาศผลโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง หมู่ที่ 10

ประกาศผลโครงการก่อสร้างงานพื้นฐาน จำนวน 2 งาน

ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ประกาศผลโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9

ประกาศผลโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 8 และเสริมถนน หมู่ที่ 7

ประกาศผลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4

ประกาศผลโครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 6และหมู่ที่ 12

ประกาศผลโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 20 สาย