โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทะเลบก  ตำบลทะเลบก  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี