โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี“โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา”ขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย
2) สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน
และ3) อนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา
ในวันท ี่15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี