ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 62

กระทรวง พม. รับลงทะเบียน ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน หลักฐานประกอบด้วย
1) แบบคำร้องขอลงทะเบียน 2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 3) สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดา 4) บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา/ผู้ปกครอง 5) สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 6) สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้ขอรับเงินอุดหนุน