ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก