ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)