ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลอปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย