โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่ 14 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบก จัดให้มี “โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน”มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ และ 2) สร้างขวัญและกำลังใจให้ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ เป้าหมายได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 25 คน