วันที่ 14 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบก จัดให้มี “โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน”มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ และ 2) สร้างขวัญและกำลังใจให้ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ เป้าหมายได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 25 คน

วันที่ 14 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบก จัดให้มี “โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน”มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ และ 2) สร้างขวัญและกำลังใจให้ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ เป้าหมายได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 25 คน

Scroll to Top