โครงการวันเด็ก ปี 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันที่ 10 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดให้มี “โครงการวันเด็ก ปี 2562” ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2 – 5 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จำนวน 63 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ และกล้าคิด กล้าทำ อย่างเหมาะสมกับวัย และ 3) ปลูกฝังให้เด็กใฝ่เรียนรู้ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ได้รับงบประมาณจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก