แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และองค์กรธุรกิจ ตอบ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ที่

หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/3ra60o