แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และองค์กรธุรกิจ ตอบ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบวัดการรับรู้ฯ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และองค์กรธุรกิจ ตอบ “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบวัดการรับรู้ฯ

Scroll to Top