“โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่ 27 กันยายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลทะเลบก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ทะเลบก และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มี “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                         1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด                                     2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนและสถานศึกษา       3) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Comments