องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 21 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                  ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                              ๒) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ          ๓) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น                                ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์           จังหวัดสุพรรณบุรี

Comments