องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก  จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ        ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา          ๒) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ        ๓) เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Comments