วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ผู้ยากไร้)

เพื่อขอรับการสงเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

Comments