โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 แบบหอถังเหล็ก

ประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง หมู่ 2ประกาศ

แบบ ปร สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประปาหมู่ 2

แบบ ปร.4 3 แผ่น

ปปช 01.

ปร.4 ปร.5 4 แผ่น

ราคากลางในการกำหนดราคาก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง กรมทรัพยยากรน้ำบาดาล

ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ประปา หมู่ 2

ติดบอร์ดประกาศ ประปาหมู่ บ้าน ม.2

แบบ ปร สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประปาหมู่ 2ผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง หมู่ 2

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Comments