“โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้”

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกจัดให้มี “โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้” ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ         1) ผลิตสื่อการเรียนรู้ ให้แก่เด็กปฐมวัย                                                                                   2) ส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัยเกิดความอยากรู้ อยากเห็น การคิด และแก้ปัญหาในการเรียนรู้       เพื่อช่วยพัฒนาความคิด                                                                                                       3) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา        และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ