“โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่ 27 กันยายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลทะเลบก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ทะเลบก และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มี “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                         1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด                                     2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนและสถานศึกษา       3) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 21 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                  ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                              ๒) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ          ๓) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น                                ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์           จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก  จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ        ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา          ๒) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ        ๓) เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ร.อ.สมนึก วงษ์มะเซาะ ผู้แทนจาก ม.พัน 19 ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย(น้ำหลาก/น้ำท่วม) ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี