โครงการหนูน้อยฟันดี

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดกิจกรรม “โครงการหนูน้อยฟันดี” ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดให้มี “โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา 2) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ 3) เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทะเลบก  ตำบลทะเลบก  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทย

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทย” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส มีทักษะในการทำอาหารไทย ที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน และ 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส สร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ในวันที่  19  กรกฎาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี“โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา”ขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย
2) สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน
และ3) อนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา
ในวันท ี่15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี