โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง”ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้และความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม

โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่ 14 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบก จัดให้มี “โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน”มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ และ 2) สร้างขวัญและกำลังใจให้ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ เป้าหมายได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 25 คน

โครงการวันเด็ก ปี 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันที่ 10 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดให้มี “โครงการวันเด็ก ปี 2562” ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2 – 5 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จำนวน 63 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ และกล้าคิด กล้าทำ อย่างเหมาะสมกับวัย และ 3) ปลูกฝังให้เด็กใฝ่เรียนรู้ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ได้รับงบประมาณจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก