“โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้”

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกจัดให้มี “โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้” ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ         1) ผลิตสื่อการเรียนรู้ ให้แก่เด็กปฐมวัย                                                                                   2) ส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัยเกิดความอยากรู้ อยากเห็น การคิด และแก้ปัญหาในการเรียนรู้       เพื่อช่วยพัฒนาความคิด                                                                                                       3) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา        และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

“โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่ 27 กันยายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลทะเลบก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ทะเลบก และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มี “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                         1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด                                     2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนและสถานศึกษา       3) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 21 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                  ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                              ๒) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ          ๓) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น                                ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์           จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก  จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ        ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา          ๒) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ        ๓) เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ณ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์และลานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ผู้ยากไร้)

เพื่อขอรับการสงเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

อบต.ทะเลบกได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ (๖๖ พรรษา ) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

“โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ”

รูปกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

Image