วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

พิเศษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทีฆายุกา โหตุ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทย

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทย” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส มีทักษะในการทำอาหารไทย ที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน และ 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส สร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ในวันที่  19  กรกฎาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

พิเศษ

โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี“โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา”ขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย
2) สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน
และ3) อนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา
ในวันท ี่15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี