วันที่ 14 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบก จัดให้มี “โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ และ 2) สร้างขวัญและกำลังใจให้ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ เป้าหมายได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 25 คน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดให้มี “โครงการวันเด็ก ปี 2562” ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2 – 5 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จำนวน 63 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ และกล้าคิด กล้าทำ อย่างเหมาะสมกับวัย และ 3) ปลูกฝังให้เด็กใฝ่เรียนรู้ และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ได้รับงบประมาณจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก