ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก “อบต.เคลื่อนที่ รับบริการชำระภาษีนอกสถานที่” ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก และโรงพยาบาลบางปลาม้า ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ผลิตขาเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น”

พิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

พิเศษ