องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 21 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                  ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                              ๒) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ          ๓) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น                                ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์           จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก  จัดให้มีโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ        ๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา          ๒) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ        ๓) เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ร.อ.สมนึก วงษ์มะเซาะ ผู้แทนจาก ม.พัน 19 ลงพื้นที่เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย(น้ำหลาก/น้ำท่วม) ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประดับธง “สก” และ ธงชาติ ณ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ณ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์และลานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ผู้ยากไร้)

เพื่อขอรับการสงเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป