เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พิเศษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกทุกท่าน

พิเศษ

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้แต่ละองค์กรเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  โดยการ  Scan QR Code (ด้านล่าง) หรือลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/3ra60o ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก “อบต.เคลื่อนที่ รับบริการชำระภาษีนอกสถานที่” ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก และโรงพยาบาลบางปลาม้า ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ผลิตขาเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น”

พิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

พิเศษ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองสานแตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารศพด.บ้านสระหลวง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยอบต.ทะเลบก