ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง”ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้และความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม


Scroll to Top