วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

พิเศษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทีฆายุกา โหตุ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

โครงการหนูน้อยฟันดี

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดกิจกรรม “โครงการหนูน้อยฟันดี” ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้จัดให้มี “โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา 2) ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ 3) เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทะเลบก  ตำบลทะเลบก  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทย

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี “โครงการฝึกอาชีพทำขนมไทย” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส มีทักษะในการทำอาหารไทย ที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน และ 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส สร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ในวันที่  19  กรกฎาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

พิเศษ

โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก จัดให้มี“โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา”ขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย
2) สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียน
และ3) อนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา
ในวันท ี่15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระหลวง ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 62

พิเศษ

กระทรวง พม. รับลงทะเบียน ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน หลักฐานประกอบด้วย
1) แบบคำร้องขอลงทะเบียน 2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 3) สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดา 4) บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา/ผู้ปกครอง 5) สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 6) สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้ขอรับเงินอุดหนุน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พิเศษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบกทุกท่าน

พิเศษ

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้แต่ละองค์กรเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  โดยการ  Scan QR Code (ด้านล่าง) หรือลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/3ra60o ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

พิเศษ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก “อบต.เคลื่อนที่ รับบริการชำระภาษีนอกสถานที่” ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

พิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก และโรงพยาบาลบางปลาม้า ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ผลิตขาเทียมพระราชทานเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น”

พิเศษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

พิเศษ